- Handige links

Honk Ketenzorg

Vergoeding

Ketenzorg Honk

Ik werk samen met Ketenzorg Honk, die ervoor zorgt dat patiënten met een chronische aandoening, in dit geval diabetes, de meest optimale zorg ontvangen. De begeleiding die u van Honk krijgt is gericht op het verlagen van de risico’s die u loopt op complicaties, het verminderen van uw klachten en het voorkomen dat uw ziekte verergert.

Binnen de huisartsenpraktijk is uw huisarts verantwoordelijk voor uw behandeling. In de uitvoering van uw behandeling zult u voornamelijk contact hebben met de praktijkondersteuner . De praktijkondersteuner is ook uw eerste aanspreekpunt voor vragen.
Wanneer de huisarts of praktijkondersteuner daar aanleiding toe ziet kunnen zij andere zorgverleners die zijn aangesloten bij HONK Ketenzorg inschakelen bij uw behandeling. Denk daarbij aan specialisten als diëtisten, podotherapeuten en pedicures.

Mensen met diabetes hebben een verhoogd risico op het ontstaan van voetproblemen. De praktijkondersteuner stelt door middel van een voetonderzoek uw Simm’s classificatie en bijbehorende zorgprofiel vast, en beoordeelt of het noodzakelijk is om naar een pedicure te gaan.

 

logo-honk

Persoonsgegevens

Pedicurepraktijk-Langedijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inhoud

  1. privacybeleid
  2. contactgegevens
  3. persoonsgegevens die wij verwerken
  4. bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
  5. doel verwerking persoonsgegevens
  6. geautomatiseerde verwerking
  7. hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
  8. delen van persoonsgegevens met derden
  9. cookies, of vergelijkbare technieken
  10. gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  11. beveiliging persoonsgegevens
  12. inwerkingtreding

Privacybeleid Pedicurepraktijk-Langedijk

Pedicurepraktijk-langedijk is een bedrijf voor het uitvoeren van pedicure (medisch) diensten in Zuid-Scharwoude en omstreken. Daarbij gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt. Dit betekend onder anderen dat wij:

 • vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten;
 • alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is;
 • uw gegevens niet doorverkopen aan derden;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • u de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Contactgegevens:

Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Website: www.pedicurepraktijk-langedijk.nl

Telefoon: 0653204783

Email: pedicurepraktijklangedijk@gmail.com

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pedicurepraktijk-Langedijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Beroep
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres

– BSN (in sommige gevallen noodzakelijk voor vergoeding)

– Uw gezondheid. Voorbeelden zijn: diabeet, reuma, hartpatiënt maar ook of U HIV besmet bent.

– Het noteren en opnemen van Uw voetklachten (op papier of digitaal) voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) disciplines.– Het eventueel nemen van foto’s van Uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien  of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische instellingen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pedicurepraktijklangedijk@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pedicurepraktijk-Langedijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren en te factureren

– Om afspraken in te kunnen plannen in de agenda

Geautomatiseerde besluitvorming

Pedicurepraktijk-Langedijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedicurepraktijk-Langedijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pedicurepraktijk-Langedijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pedicurepraktijk-Langedijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pedicurepraktijjk-Langedijk gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Honk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via pedicurepraktijklangedijk@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pedicurepraktijk-Langedijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pedicurepraktijk-Langedijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Pedicurepraktijklangedijk@gmail.com

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25-05-2018. 

 

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie van de pedicures in Nederland.